Reklamačný poriadok

1. Realitnou kanceláriou BALAŽI s.r.o, sa rozumie BALAŽI s.r.o., Janka Kráľa 663/24, Bošany 956 18 IČO 47 696 435, Zapísaná v ORSR Trenčín, odd Sro. Vl. Č. 30367/R, mobil: 0907 306 592, e-mail: info-ZVNC-balazi.sk

 

2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária BALAŽI s.r.o. poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou BALAŽI s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárii BALAŽI s.r.o.

3. Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne / písomné) v realitnej kancelárii v ktorej mu boli služby poskytnuté, BALAŽI s.r.o., Janka Kráľa 663/24, Bošany 956 18, Prevádzka: Obchodná 1321/6 Topoľčany 955 01

4. V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje BALAŽI s.r.o., že bude na sťažnosť reagovať do 48-mych hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená bezodkladne od jej doručenia, najneskôr do desiatich pracovných dní. BALAŽI s.r.o.  spíše Protokol o reklamácii. Realitná kancelária BALAŽI s.r.o. spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetovej stránke spoločnosti alebo v printovej forme v prevádzke. Obchodná 1321/6 Topoľčany 955 01

 

5. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. Na základe protokolu o reklamácii bude reklamácia riešená konateľom spoločnosti BALAŽI s.r.o. – Mgr. Štefan Baláži ktorej služby klient reklamuje.
 

6. Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a najneskôr do desiatich pracovných dňoch, klient je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania. Reklamáciu môže realitná kancelária BALAŽI s.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú. 
 

7. V prípade uznania reklamácie vzniká klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária BALAŽI s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária BALAŽI s.r.o. založí kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie.
 

8. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi klientovi. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária BALAŽI s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.
 

9. V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy SR s odvolaním proti rozhodnutiu konateľa BALAŽI s.r.o. kde bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná. Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby v rámci BALAŽI s.r.o. podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci BALAŽI s.r.o.
 

10. Vedenie spoločnosti BALAŽI s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality služieb, poskytovaných pod značkou kvality BALAŽI s.r.o. (vybavenie prípadnej reklamácie v časovom horizonte desiatich pracovných dní odo dňa zistenia)
 

11. Realitná kancelária BALAŽI s.r.o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 

12. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.04.2014.

 

Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou BALAŽI s.r.o.

 

Reklamačný formulár BALAŽI s.r.o      

Dátum podania reklamácie:

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje: (meno priezvisko)

Typ transakcie, ktorá bola realizovaná :  (predaj / prenájom / kúpa)

Údaje o reklamujúcom (meno, priezvisko, telefón, adresa, email)

Vecný obsah reklamácie (Vyplňuje reklamujúci. Tu prosím opíšte priebeh situácie, v ktorej nastalo pochybenie v konaní makléra alebo kancelárie BALAŽI s.r.o., taktiež uveďte adresu nehnuteľnosti, ktorá je predmetom reklamácie)

Podpis reklamujúceho: ...........................................................

Vyjadrenie makléra k reklamácii (vyplní maklér, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje)

Podpis makléra:......................................................................

Vybavenie reklamácie (vyplní konateľ kancelárie BALAŽI s.r.o.)

 

Dátum :..................... Zodpovedná osoba:............................

Reklamácia bola uznaná za oprávnenú :  Áno / Nie

Odôvodnenie:  (spôsob vybavenia reklamácie)

Podpis konateľa:....................................................................

S vybavením reklamácie súhlasím : Áno / Nie

Podpis reklamujúceho:..........................................................

Vyhľadávanie

V ponuke je 601 nehnuteľností.

NAŠI KLIENTI AKTUÁLNE HĽADAJÚ

AKTUÁLNE DOPYTY

HĽADÁTE KONKRÉTNU NEHNUTEĽNOSŤ?

Kontaktujte nás!
Zoznam nehnuteľností
Lokalita
Novinky a aktuality
AUTORIZÁCIA KÚPNYCH ZMLÚV     AUTORIZÁCIA ZMLUVY O PREVODE NEHNUTEĽNOSTI  ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU...
Prvá novinka NOVINKA - PRE NAŠICH KLIENTOV VŽDY NIEČO NAVYŠE: POZRI TU:    ...